1. Indledende vilkår og definitioner

Parter

Aftalens parter er kreditgiveren (herefter ”ViaBill”) ViaBill A/S, CVR. nr. 32091032 og ViaBill Group A/S, CVR nr. 3324 5564, og kreditmodtager (herefter ”debitor”). Samtlige fordringer, som ViaBill har over for debitor som følge af køb, kan overdrages til en tredje part.

Kreditvurdering

ViaBill foretager kreditvurderinger samt kontrol af nye og allerede indgåede kreditter hos ViaBill.

Kreditsummen

Kreditsummen består af resterende gæld samt påførte gebyrer og renter.

Køb

Ved køb via ViaBill gælder de rente- og betalingsvilkår, som er oplyst i forbindelse med handlen, og som fremgår af www.viabill.com/kredit

Valuta

Hvis der ikke er angivet anden særlig information, anses samtlige beløb som angivne i DKK (danske kroner).

2. Ansøgning om kredit

Kreditvurdering foretages før kreditten godkendes, og godkendelsen afgøres udelukkende af ViaBill.

3. Ansvar for kreditten og kommunikation med ViaBill

Kreditten er personlig og må kun bruges af debitor. Debitor har i forbindelse med købet opgivet sin e-mailadresse og telefonnummer, og debitor accepterer, at kommunikation vedrørende kreditten kan foregå via disse. Ved mistanke om misbrug af kreditten, skal debitor meddele dette til ViaBill (brug support@viabill.com). Ved ændring af e-mail, se afsnit 10: Ændring af navn eller adresse.

4. Grundlag for kreditaftalen og udnyttelse heraf

Nærværende handelsbetingelser ligger til grund for aftalen mellem ViaBill og debitor. Såfremt debitor via ViaBill ligeledes har indgået en kreditaftale med en af ViaBills samarbejdsfirmaer, og debitor ønsker at foretage et eller flere yderligere køb via ViaBill, er ViaBill berettiget til at foretage trækket på den kredit, som tilbyder den laveste pålydende ÅOP for debitor. Det være sig på kreditten tilbudt af ViaBill eller den, som er tilbudt af ViaBills samarbejdsfirmaer.

5. Vilkår for ViaBill kredit

Ved valg af ViaBill kredit, forfalder første delbetaling den førstkommende 20. i måneden, hvor butikkens afsender varen, og de efterfølgende delbetalinger med 1 måneds interval. Så snart butikken afsender varen, sender ViaBill en velkomstmail (samt SMS om, at e-mailen er afsendt) til den oplyste e-mail adresse samt mobiltelefonnummer, indeholdende informationer om lånet, link til “Mit ViaBill” samt førstegangskode hertil. Af samme årsag er det en betingelse, at debitor accepterer, at ViaBill må sende informationer om lånet til debitor via e-mail og SMS, idet der ellers er risiko for, at debitor ikke modtager de nødvendige informationer om lånet. “Mit ViaBill” indeholder informationer om lånet, købet, månedsydelse samt FI-kode, hvortil der kan indbetales senest den 20. i hver måned via debitors netbank. Når debitor i forbindelse med købet accepterer at kortoplysninger må gemmes til senere brug, betyder dette, at debitor ved senere køb med ViaBill undgår igen at indtaste sine kortoplysninger. Af sikkerhedsmæssige årsager skal debitor anvende et selvvalgt kodeord ved hvert senere køb. Kodeordet er personligt, og må ikke udleveres til tredjemand, herunder mindreårige, for at sikre debitor mod misbrug af kreditten. Debitor kan til enhver tid tilbagekalde sin accept til at ViaBill gemmer kortoplysningerne via ”Mit ViaBill”. Såfremt månedsydelsen ikke betales rettidigt, tilmeldes betalingen automatisk ViaBills administrationsservice, hvorved månedsydelsen denne gang automatisk hæves på det i forbindelse med købet anvendte betalingskort samt et adm.gebyr på kr. 39,- pr. betaling hvorved rykkergebyrer og morarenter iht. dansk rentelovgivning undgås (sålænge månedsydelsen kan trækkes via kortet). Kan hævning via det anvendte betalingskort ikke gennemføres, indleder ViaBill en rykker- og inkassoproces i overensstemmelse med dansk lovgivning.

6. Fortrydelse og opsigelse

Debitor har ret til at fortryde kreditaftalen ved at underrette ViaBill A/S indtil 14 dage efter indgåelse af aftalen, f.eks. afgivet bestillingen. Inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal debitor underrette ViaBill A/S om at debitor har fortrudt låneaftalen. Debitor opfordres til at afgive denne underretning skriftligt, f.eks. pr. e-mail eller pr. brev, og debitor skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis debitor benytter fortrydelsesretten, skal debitor kun betale lånebeløbet og påløbne renter frem til den dag, hvor det samlede kreditbeløb tilbagebetales. Debitor skal betale det samlede kreditbeløb og eventuel kompensation tilbage hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at debitor har givet ViaBill A/S besked om at ville benytte fortrydelsesretten. Debitor har ret til helt eller delvist at tilbagebetale kreditbeløbet før udløb. Dette gøres ved at logge ind på ”Mit ViaBill” og via sin netbank indbetale ”Saldo i kr.” til den på ”Mit ViaBill” oplyste FI-kode.

7. Gebyrer og omkostninger

I forbindelse med købet og låneansøgningen, oplyser ViaBill om de kreditomkostninger, der er forbundet med kreditten. ViaBill har retten til at ændre gebyrer og kreditomkostninger.

8 Misligholdelse / ophævelse før tid

ViaBill har ret til, når som helst, at ophæve kreditten til betaling, hvis et af nedenstående forhold foreligger:

a. Debitor er mere end en måned bagud med betaling af et beløb, som  overstiger ti procent af kreditfordringen.

b. Debitor er mere end en måned bagud med betaling af et beløb, som overstiger fem procent af kreditfordringen, og forsinkelsen gælder to eller flere poster, som er forfaldet på forskellige tidspunkter.

c. Det i forbindelse med ordreafgivelsen indtastede betalingskort ikke længere er aktivt. Debitor får en e-mail tilsendt (til den af debitor angivne e-mail adresse), hvor debitor kan indtaste sine nye korrekte og brugbare betalingskort informationer. Sker dette ikke senest 37 dage efter første forfaldne ikke-betalte beløb, betragtes dette som misligholdelse.

d. Det fremgår tydeligt, at debitor ved at forsvinde, fjerne ejendom eller på anden måde unddrager sig betaling af sin kredit. Debitor er indforstået med at ViaBill har retten til at recurre / hæve det skyldige kreditbeløb inkl. samtlige påløbne gebyrer og morarenter på det anvendte betalingskort som blev benyttet ved indgåelse af kreditaftalen.

9. Reklamationer

Den webshop, hvor ViaBill er blevet anvendt til betaling af varer eller tjenesteydelser, er ansvarligt for, at gældende lov følges over for debitor. Alle reklamationer skal rettes til webshoppen og ikke til ViaBill. Såfremt webshoppen ikke længere eksisterer eller ikke reagerer på debitors henvendelser senest 14 dage efter debitors dokumenterede henvendelse til de af webshoppen oplyste kontaktoplysninger, kan reklamationer rettes til ViaBill.

10. Ændring af navn eller adresse

Ændring af navn, adresse eller e-mail skal omgående meddeles til ViaBill. Ved for sen eller manglende adresseændring pålægges et gebyr på 95,00 DKK. Ved meddelelse om navneændring skal dåbs- eller navneattest vedlægges.

11. Overdragelse

ViaBill har ret at overdrage rettigheden til at modtage betaling i overensstemmelse med denne aftale og/eller rettigheden til at overdrage resterende gæld, påløbende gebyrer og morarenter.

12. Afgrænsning af ViaBills ansvar.

ViaBill er ikke ansvarlig for, om denne kreditaftale skulle blive forhindret direkte eller indirekte gennem lovgivning, myndighedsforanstaltninger, force majeure eller andet, som står uden for ViaBills kontrol. ViaBill er hverken ansvarlig for direkte eller indirekte skader.

Information

13. Brug af personoplysninger

Debitor godkender, at ViaBill kan bruge dennes personnummer som kundenummer i ViaBills system. Personoplysninger fremsendt til ViaBill i forbindelse med, at aftalen oprettes, eller som forberedelse til oprettelse af aftale (for eksempel kreditoplysning eller virksomhedsvurdering) og købsinformation i forbindelse med kreditkøb, databehandles hos ViaBill. Databehandlingen foretages, for at ViaBill kan administrere aftalen og overvåge, at aftalen bliver overholdt. I databehandlingen indgår data om kontakter med ViaBill (som for eksempel noteringer af spørgsmål, synspunkter, aftaler), information om eventuelle repræsentanter, og hvordan aftalen overholdes. Personoplysningerne bruges også som grundlag for interne markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeudvikling og ved risikohåndtering. Med risikohåndtering menes også behandling af oplysninger om kreditindehaver og til bedømmelse af kreditværdigheden. Debitor accepterer, at ViaBill må bruge oplysningerne samt oplyste e-mail adresser og mobiltelefonnumre til markedsføring af ViaBill og ViaBills samarbejdsfirmaer. Debitor accepterer endvidere at persondata i tilfælde af manglende betaling og behørig rykkerproces i henhold til dansk lovgivning, må overdrages til et af Rigspolitichefen godkendt inkassoselskab, til inddrivelse.

 

Version 1505

Produkt tilføjet til sammenlign